TSJECHIË: VAKANTIEHUIS JÍVKA a.d. voet van 't Reuzengebergte. *De Tuin is Omheind.   3 fijne Slaapkamers en  11 Bedden waarvan   8 éénpersoons Bedden  +3 Kinderledikantjes.  2 Toiletten.  2 Wastafels.  *Douche.   *Honden welkom.  *KinderSpeeltoestellen.    *Wasmachine.  *Haard.  *NL-SAT-TV. * DVD-speler+Films    
 


Vakantiehuis Jívka: HUURVOORWAARDEN 

KLIK OOK AAN:
HUISREGELS

HUURVOORWAARDEN :

Als Verhuurder wordt aangemerkt: A.Cobussen - de Vries en J.G. Cobussen, privépersonen.
BOEKING Verhuurder heeft gepoogd, op de website zo nauwkeurig mogelijke informatie te geven over ligging, huis, mogelijkheden in buurt of verdere omgeving; doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Basis voor de huurovereenkomst is uitsluitend de op boekingsdatum geldende omstandigheden en beschrijving. De huurovereenkomst is privaatrechtelijk. Tussen boekingsdatum en start huurperiode kunnen eventueel omstandigheden / situaties ter plaatse veranderd zijn, al dan niet buiten medeweten van verhuurder, doch dit kan voor huurder niet leiden tot annulering of recht op vergoeding. Boeken is mogelijk per post of e-mail. Genoemde wijzen van boeken zi
jn bindend voor opdrachtgever c.q. huurder c.q. boeker. Met diens boeking (= ingevuld en verzonden boekingformulier van vakantiehuis Jivka) is een huurovereenkomst tot stand gekomen en verklaart huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden en is betaling van het gehele in de huurovereenkomst genoemde bedrag verplicht.
PRIJZEN De prijs is bestaat uit het bedrag van de "weken kale huur", borgsom, schoonmaakkosten, toeristenbelasting, administratiekosten en eventueel door huurder gemaakte energie/stookkosten. De vóór aankomst te betalen som bestaat uit het onder PRIJZEN genoemde minus de energiekosten die later berekend worden. 
BORGSOM staat vermeld op de website.
TOERISTENBELASTING deze staat vermeld op de website van Huis Jivka. Zou de Tsjechische overheid bepalen dat tijdens de huurperiode de belasting een ander bedrag geldt, dan is huurder c.q. boeker gehouden dit andere bedrag te voldoen. 
ELEKTRA Ter plekke controleert huurder c.q. boeker het eigen verbruik; bij aankomst en vertrek wordt door deze de meterstand gecheckt ter controle. Het elektraverbruik wordt in Nederland met de borg verrekend na afloop van het verblijf en na ontvangst door verhuurder van de opgave der meterstanden. De prijs per KW staat vermeld op de website van huis Jivka maar kan op moment van betalen door huurder hoger uitvallen door prijsverhogingen door leverancier. De dan geldende elektraprijs dient dan voldaan te worden. Huurder c.q. boeker fotografeert bij aankomst bij huis Jivka direct de 2 meterstanden T1 en T2. Bij vertrek fotografeert huurder c.q. boeker wederom de 2 meterstanden. Bij aankomst thuis mailt huurder c.q. boeker de 4 foto's naar de verhuurder, Cobussen. Indien huurder c.q. boeker deze 4 foto's met de juiste elektrastanden  gefotografeerd op de juiste data niet kan of wil aanleveren, dan vervalt de gehele borgsom aan de eigenaar.
BETALING geschiedt in meerdere delen.
-Huurder / boeker dient bij de totstandkoming van de huurovereenkomst per direct een eerste bedrag te voldoen aan verhuurder. Indien deze eerste betaling niet binnen 10 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst op de rekening van verhuurder is bijgeschreven, is verhuurder gerechtigd, doch niet verplicht, de huurovereenkomst vanaf de tiende dag na boeking eenzijdig op te zeggen, waarna huurder/ boeker geen rechten of claims kan doen gelden. Verhuurder behoudt zich het recht voor, om dan huis Jivka weer voor anderen vrij te geven. 
-De volledige betaling dient uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode geheel in bezit te zijn van verhuurder. De  huurder c.q. boeker is in verzuim indien dit niet het geval is. Verhuurder zal hem daar op wijzen en huurder de mogelijkheid geven het nog verschuldigde bedrag binnen 5 dagen na de vervaldatum op de rekening van verhuurder te hebben bijgeschreven. Is betaling ook dan nog niet bijgeschreven op de rekening van verhuurder dan wordt de huurovereenkomst geacht door huurder c.q. boeker geannuleerd te zijn op de dag van het tweede verzuim en vervalt het bedrag der eerdere betaling(en) aan verhuurder  en zijn de annuleringsbepalingen zoals hieronder beschreven van toepassing, waarbij waar nodig het incassobureau wordt ingeschakeld. 
NB.: indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode, dient de huurder c.q. boeker terstond de gehele overeengekomen som aan verhuurder te betalen. 
In alle gevallen dient de overeengekomen totaal-som op de bankrekening van Huis Jivka te zijn bijgeschreven, voordat de sleutel daadwerkelijk kan worden overhandigd.
ROUTEBESCHRIJVING naar HUIS JIVKA: de standaardprocedure is dat deze aan huurder c.q. boeker wordt toegezonden of gemaild na ontvangst van de laatste betaling. 
ANNULERING door huurder / boeker dienen schriftelijk (e-mail) aan de verhuurder te worden bevestigd. De annuleringskosten zijn, ongeacht de reden van annulering: 100% van het "kale huur"bedrag bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) voor aanvang van de huurperiode t/m de dag van aanvang (of later) van de huurperiode; 90% bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor aanvang van de huurperiode; 60% bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aanvang van de huurperiode; 33% bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aanvang van de verhuurperiode. Doorslaggevend bij de berekening is de datum waarop verhuurder de schriftelijke annulering binnenkreeg. Beheer/Administratie/Boekingskosten worden nooit gerestitueerd. In geval van force majeure / overmacht door gebeurtenissen als oorlog(shandelingen), revolte, stakingen, natuurramp etcetera, is huurder c.q. boeker niet bevrijd van betaling van de huurpenningen, wanneer huurder c.q. boeker wel gebruik kan, maar niet gebruik wenst te maken van het gehuurde. Als de huurder / boeker in geval van overmacht / force majeure door gebeurtenissen in Tsjechië als oorlog(shandelingen), revolte, stakingen, natuurramp etcetera, geen gebruik kan maken van het gehuurde, wordt een regeling getroffen waarbij de huurder geen restitutie van het reeds betaalde ontvangt, doch een voucher voor dat bedrag voor een volgende boeking.
REISVERZEKERING en ANNULERINGSVERZEKERING: Voor deze kosten adviseren we dringend, om naast een reisverzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten.
VERHUURDER ANNULEERT : Indien verhuurder in geval van gedefinieerd force majeure (=huis tussentijds verkocht c.q. huis in ongerede) gedwongen is de verhuur te annuleren, dan is er voor huurder c.q. boeker recht op terugbetaling van een  reeds betaalde som; echter er is geen (verdere) schadevergoeding door huurder c.q. boeker te claimen en te verkrijgen; verhuurder is bij annulering door deze niet aansprakelijk voor verdere betalingen aan huurder c.q. boeker van welke aard dan ook. Wel kan door verhuurder op verzoek van huurder c.q. boeker een inspanning worden gedaan om vervangende accomodatie te vinden. Indien dit verzoek niet wordt gedaan, dan leidt de annulering door verhuurder terstond tot terugbetaling van het reeds door huurder c.q. boeker betaalde bedrag.
OMBOEKING op verzoek van de huurder c.q. boeker: Indien de huurder c.q. boeker na invulling van het boekingsformulier en na ontvangst van het daarbij behorende huurcontract/huurbevestiging/huurovereenkomst alsnog welke verandering dan ook wil doorvoeren, dan wordt daarvoor een extra bedrag van € 20 in rekening gebracht. 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE  Schade welke door huurder c.q. boeker bij aankomst wordt geconstateerd, dient onverwijld bij de verhuurder / beheerder te worden gemeld; indien huurder c.q. boeker in deze in verzuim is, wordt huurder c.q. boeker voor de schade aansprakelijk gesteld. Een redelijke termijn om tot verhelpen van schade, storing of gebrek te komen, wordt in acht genomen. 
Huurder c.q. boeker wordt geacht voorzichtig met roerende en onroerende goederen welke tot het gehuurde behoren, om te gaan. Gedurende het verblijf is huurder c.q. boeker aansprakelijk voor ontstane schade aan onroerende en roerende zaken: aan de woning en aan de inrichting / inboedel daarvan, aan schuur en garage en hun inhoud, aan het grondgebied en aan alle zaken welke tot het gehuurde object en haar omgeving behoren. Door huurder c.q. boeker of medehuurders aangerichte schade of anderszins ontstane schade moet terstond aan de verhuurder  worden gemeld. Huurder c.q. boeker is verplicht, om alles te doen of te laten, om bij te dragen tot verhelpen / oplossen van schade, gebrek of storing in apparaten, alsook om alles te doen om de schade / storing zo gering mogelijk te houden. Wanneer er door de beheerder of verhuurder schade wordt geconstateerd welke door toedoen van huurder c.q. boeker of door medehuurders of door gasten is ontstaan, dan wordt het schadebedrag in mindering gebracht op de borg. Het restant van het borgbedrag wordt eerst na het verblijf aan huurder c.q. boeker gerestitueerd op diens bankrekening. Mocht er sprake zijn van schade welke meer bedraagt dan de borgsom, dan wordt huurder c.q. boeker belast met de betaling van het resterende schadebedrag. Vóór of na vertrek mag verhuurder of beheerder de accommodatie controleren. Verhuurder kan niet aansprakelijk en /of verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of ongemakken voor, in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, huurders of anderen die zich in het gehuurde huis en /of in bijgebouwen of op het bijbehorende grondgebied bevinden. Ook voor schade aan eigendommen van huurder c.q. boeker of anderen die zich in het gehuurde huis en bijgebouwen of op het bijbehorende grondgebied bevinden kan in deze geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid worden aanvaard door de verhuurder. Voor ongemakken voortkomend uit tussentijdse veranderingen van situaties buiten schuld of medeweten van verhuurder, is verhuurder niet aansprakelijk. Storingen in tot het gehuurde behorende voorwerpen of apparaten, in stroom- of watervoorziening, alsook storingen / overlast wegens gebeurtenissen en / of voorvallen welke door de natuur of plaatselijke gebeurtenissen en voorvallen worden veroorzaakt, leiden niet tot schadevergoeding. Evenzo bij intrede van onvoorzienbare of onvermijdelijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld verordeningen van hogerhand, lawaai etc. Reclamaties die eerst aan het einde van het verblijf c.q. na het verlaten van het gehuurde vakantiehuis gemeld worden, kunnen nimmer leiden tot enige vergoeding. De in het huis aanwezige objecten staan de huurder c.q. boeker ter beschikking, doch zijn eigendom van verhuurder. Medeneming van objecten uit het huis leidt tot in rekening brengen bij huurder c.q. boeker Bovendien zal in dergelijk geval de politie worden ingeschakeld.  
VERZEKERING: huurder c.q. boeker wordt geadviseerd een W.A. verzekering af te sluiten. 
AANKOMST EN VERTREK De zaterdag geldt als wisseldag. De gehuurde woning is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient door huurder c.q. boeker opgeruimd verlaten te worden voor 10.00 uur op de laatste dag van de huurperiode. Bij aankomst is de sleutel te verkrijgen. Huurder c.q. boeker wordt geadviseerd tijdig uit Nederland te vertrekken, vooral in de winterperiode met haar sneeuw op de wegen, teneinde tijdig in Jivka aan te komen. 
AANTAL PERSONEN Het maximum aantal toegestane personen in huize Jivka bedraagt 8 (acht) "volwassenen". Daarboven is er nog de mogelijkheid om 2 personen (jonger dan 4 jaar) van de in het huis aanwezige kinderledikantjes gebruik te laten maken. Ook is er plaats voor 1 baby. Slechts schriftelijk aan verhuurder aangemelde, met name genoemde personen hebben het recht in huis Jivka c.q. op haar grondgebied te verblijven. Het overschrijden van het met verhuurder afgesproken aantal vaste gasten is niet toegestaan. Het ontvangen door huurder c.q. boeker van gasten die niet tot het aangemelde reisgezelschap van de huurder behoren, is niet toegestaan. Worden in het huis of op het tot het huis behorende grondgebied niet aangemelde, overnachtende personen aangetroffen, dan is verhuurder / beheerder gerechtigd de huurovereenkomst per direct te beëindigen. 
TENT of CARAVAN: Het is verboden om op het grondgebied van huis Jivka een tent of caravan te plaatsen.
HUISDIEREN  Het is mogelijk om een huisdier mee te nemen. Bij boeking moet het meenemen van een of meer huisdieren altijd door huurder c.q. boeker in aantal, soort en grootte worden gemeld. Dieren die niet zijn aangemeld worden niet toegelaten. Verhuurder behoudt zich het recht voor, om bepaalde huisdieren te weigeren.
Gaarne ziet verhuurder dat honden niet op het eigen terrein hun behoefte doen. Mocht dit toch onverhoopt gebeuren, dan dient ontlasting door de eigenaar van het terrein verwijderd te worden gezien het ontspanningskarakter dat het grasveld heeft. De beheerder controleert het terrein bij vertrek. Even de hond uitlaten buiten het eigen terrein, en huurder c.q. boeker voorkomt terrein-vervuiling. Indien de hond wordt toegelaten , zijn er -door negatieve ervaringen wijs geworden- de volgende eisen aan de hondeneigenaar:
-dat u uw honden niet u laat poepen op het grondgebied van Huis Jívka maar elders. 
-dat u uitwerpselen van de honden verwijdert van het grondgebied van Huis Jivka, indien er onverhoopt toch iets op het land / in de tuin terecht komt.
-dat u vóór uw vertrek het grondstuk op uitwerpselen controleert en deze verwijdert.
-dat honden niet op meubels in het huis liggen en dat zij niet op de bovenverdieping komen.
-dat door de honden niets vernield of beschadigd wordt in- of aan het huis of haar grondstuk.
Met uw boeking verklaart u zich akkoord met deze huisdierenregels.
BEDLINNEN EN LINNENGOED  In het huis zijn acht 1-persoons dekbedden alsook kussens aanwezig, alsmede extra dekens. Om de dekbedden en bedden zo schoon mogelijk te houden neemt huurder het volgende zelf mee: Hoeslakens (verplicht) , dekbedhoezen (verplicht) , kussenslopen (verplicht). 
HAND- EN DROOGDOEKEN dient huurder eveneens zelf mede te nemen. 


Eindhoven, 1-5-2005


Onderstaand aanklikbare hoofdstukken
Home-pagina
Jivka Recensies en Eigenaar
Prijslijst en Bezettingskalender
Formulieren Boeking en Contact
Uw Hond mag mee
Kinderen, Families, Senioren
Activiteiten 1
Activiteiten 2
Klimaat, Reis-info, Elek. auto, Internet
Huurvoorwaarden en Huisregels 

E-mailen
Bellen
Map
Info